Projekt

Przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie realizują projekt:

„Radosne przedszkola gminy Zawadzkie”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Priorytet: 09 Wysoka jakość edukacji

Działanie: 09.01 Rozwój edukacji

Poddziałanie: 09.01.03 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Projekt obejmuje następujące działania:

1) Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem:

   ■ zajęcia dodatkowe:

      – „Mali ogrodnicy”- zajęcia edukacji przyrodniczej i praktyczne działanie,

      – „Teatralna sztuka przedszkolaków szuka” – zajęcia edukacji teatralnej,

      – zajęcia terapii pedagogicznej z wykorzystaniem elementów Integracji Sensorycznej,

      – zakup pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych, teatralnych i terapeutycznych,

   ■ dostosowanie miejsc edukacji do potrzeb dzieci niepełnosprawnych:

      – adaptacja pomieszczeń na toaletę dla dzieci w grupie integracyjnej,

      – modernizacja gabinetu terapeutycznego.

      – zakup wyposażenia do gabinetu terapeutycznego,

      – zakup urządzeń rekreacyjnych do ogrodu przedszkolnego,

   ■ udział 2 nauczycielek w kursie Integracji Sensorycznej II stopnia,

   ■ zatrudnienie asystenta nauczyciela przedszkola w grupie integracyjnej.

2) Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem:

   ■ zajęcia dodatkowe:

      – „Mali ogrodnicy” – zajęcia przyrodnicze,

      – „Niemiecki na wesoło” zabawy w teatr,

      – zajęcia terapii pedagogicznej,

      – zajęcia logopedyczne,

      – zakupienie pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych, językowych, terapeutycznych i tanecznych,

      – zajęcia taneczno-ruchowe „ZUMBA KIDS” – ruch, muzyka, taniec,

      – zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,

   ■ modernizacja gabinetu terapeutycznego:

      – prace adaptacyjno-remontowe,

      – zakup wyposażenia gabinetu.

3) Przedszkole Publiczne w Żędowicach:

   ■ zajęcia dodatkowe:

      – „Mali ogrodnicy” – zajęcia przyrodnicze,

      – zajęcia logopedyczne,

      – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

      – zajęcia taneczno-ruchowe „ZUMBA KIDS” – ruch, muzyka, taniec,

      – pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, logopedycznych, terapeutycznych i tanecznych,

   ■ doposażenie gabinetu terapeutycznego:

      – zakup wyposażenia gabinetu,

      – zakup pomocy sensorycznych.

4) Przedszkole Publiczne w Kielczy:

   ■ zajęcia dodatkowe:

      – „Dotknij, powąchaj, poznaj”- zajęcia przyrodnicze,

      – „Logopedia na wesoło” – zajęcia logopedyczne,

      – „Tańczyć każdy może” – zajęcia taneczne,

      – pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, logopedycznych i tanecznych,

   ■ wydłużenie godzin pracy przedszkola,

   ■ udział nauczyciela w studiach podyplomowych i w kursie kinezjotaping dla logopedów.

Wartość projektu to 509 984,21 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 431 599,64 zł,

wkład własny – 78 384,57 zł, w tym wkład w formie udostępnienia sal – 8 262,34 zł 

Skip to content