Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły www.ppnr3.zawadzkie.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.09.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie .pdf) nie są dostępne cyfrowo;
 • opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają teksu alternatywnego;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Grzybek, pp3zawadzkie@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (77) 461 6497. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/ 

Dostępność architektoniczna:

Siedziba główna: Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkiem, ul. Harcerska 7, 47-120 Zawadzkie

Dostępność:

 • droga do budynku jest utwardzona,
 • do przedszkola prowadzą dwa podjazdy, drzwi wejściowe otwierane są ręcznie,
 • budynek jest dwupoziomowy – na parterze dostępny dla osób poruszających się na wózkach,
 • w budynku nie ma windy
 • wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola,
 • w przedszkolu nie ma pochylni, plalatform, pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym,
 • przedszkole nie zatrudnia tłumacza polskiego języka migowego,
 • w przedszkolu nie jest dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku,
 • wokolicyprzedszkolanieobowiązujestrefaparkowania,powcześniejszymuzgodnieniu,możliwyjest wjazd na teren przedszkola przez bramę główną, przedszkole nie dysponuje wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne: Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content